مطالب و محصولات اسانس سنتزی تولید و وارداتی توسط مرکز جامع تخصصی مجتمع کشت و صنعت تولید و فرآوری گیاهان دارویی شرکت سلامت محور پایتخت